Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Toán

Toán

T.Anh

Văn

MT

2

Văn

Toán

Sinh

Văn

Địa

C.Nghệ

3

Văn

T.Anh

Tin

TD

Nhạc

Toán

4

GD

T.Anh

Tin

Sinh

C.Nghệ

Sử

5

CC

TD

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

C.Nghệ

GD

Văn

Toán

T.Anh

Văn

2

Toán

Sử

Văn

Tin

T.Anh

Văn

3

Toán

TD

Sinh

Tin

Địa

4

T.Anh

C.Nghệ

Nhạc

TD

MT

Toán

5

CC

Sinh

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Văn

Toán

Toán

MT

Tin

T.Anh

2

Văn

Văn

Nhạc

Tin

T.Anh

3

Toán

TD

Văn

T.Anh

Toán

GD

4

Sinh

Sinh

Sử

TD

Địa

C.Nghệ

5

CC

C.Nghệ

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Văn

C.Nghệ

C.Nghệ

Toán

T.Anh

2

T.Anh

Toán

Toán

Văn

GD

T.Anh

3

Sinh

Văn

Toán

Sinh

Tin

Sử

4

Nhạc

Văn

TD

TD

Tin

Địa

5

CC

MT

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Sử

Sinh

T.Anh

Toán

T.Anh

Tin

2

Văn

C.Nghệ

T.Anh

Toán

MT

Tin

3

Văn

Nhạc

Sinh

TD

Văn

4

Toán

Toán

Văn

C.Nghệ

Địa

GD

5

CC

TD

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Toán

Sử

Văn

Nhạc

Văn

2

Toán

T.Anh

Văn

T.Anh

C.Nghệ

GD

3

MT

T.Anh

TD

C.Nghệ

Địa

Tin

4

Văn

TD

Toán

Toán

Sinh

Tin

5

CC

Sinh

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Toán

Sử

Toán

Tin

Địa

Văn

2

C.Nghệ

Văn

C.Nghệ

Tin

Văn

3

Sinh

Văn

T.Anh

Toán

Sử

MT

4

Địa

Toán

T.Anh

Nhạc

GD

T.Anh

5

CC

Sinh

 

TD

TD

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Sử

Sinh

MT

T.Anh

Sử

C.Nghệ

2

Địa

Văn

Toán

Toán

T.Anh

Toán

3

Nhạc

Văn

Địa

Toán

GD

Văn

4

T.Anh

C.Nghệ

Tin

TD

Sinh

5

CC

TD

 

Tin

Văn

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Tin

T.Anh

Sử

Văn

Toán

T.Anh

2

Tin

Sinh

Văn

Toán

T.Anh

3

MT

Toán

C.Nghệ

Nhạc

Văn

Địa

4

Sinh

C.Nghệ

Toán

Địa

Văn

Sử

5

CC

TD

 

TD

GD

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

Địa

Văn

C.Nghệ

Toán

GD

Sử

2

Toán

Sinh

Địa

Toán

Sử

C.Nghệ

3

Toán

T.Anh

TD

TD

T.Anh

4

MT

Tin

T.Anh

Văn

Nhạc

Văn

5

CC

Tin

 

Văn

Sinh

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

MT

Tin

GD

Sinh

Sinh

Văn

2

Văn

Tin

Sử

T.Anh

Địa

Văn

3

Văn

Sử

Toán

T.Anh

C.Nghệ

Toán

4

Nhạc

Toán

TD

TD

Toán

5

CC

Địa

 

C.Nghệ

T.Anh

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C

1

T.Anh

Văn

Địa

T.Anh

Toán

Toán

2

T.Anh

Sử

Nhạc

Sinh

Toán

Sử

3

C.Nghệ

Toán

Tin

Văn

Sinh

C.Nghệ

4

Văn

TD

Tin

Văn

GD

MT

5

CC

 

Địa

TD

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

C.Nghệ

TD

Văn

Sử

Toán

2

Sử

Hóa

Văn

Văn

Nhạc

Văn

3

C.Nghệ

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

TD

4

Tin

Địa

Toán

Hóa

T.Anh

5

Tin

Sinh

GD

Sinh

MT

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

Toán

MT

TD

Tin

Sử

2

Văn

Toán

Hóa

C.Nghệ

Tin

Văn

3

Địa

C.Nghệ

Văn

TD

GD

4

Sinh

Sử

T.Anh

Văn

Toán

Toán

5

T.Anh

Hóa

Sinh

Nhạc

T.Anh

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

Văn

Sử

C.Nghệ

T.Anh

Toán

2

T.Anh

Văn

Sinh

Văn

Toán

3

T.Anh

TD

Hóa

TD

Văn

Địa

4

Hóa

Tin

C.Nghệ

Nhạc

Sử

Sinh

5

Toán

Tin

Toán

MT

GD

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

TD

Văn

TD

C.Nghệ

2

Văn

Sử

C.Nghệ

Văn

Toán

Địa

3

Văn

Hóa

T.Anh

Hóa

Toán

Sử

4

GD

Toán

Tin

Sinh

T.Anh

MT

5

Sinh

Toán

Tin

T.Anh

Nhạc

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

Toán

Văn

MT

T.Anh

Văn

2

Tin

Toán

Văn

TD

T.Anh

Văn

3

Tin

Sử

TD

Địa

Nhạc

Sinh

4

Sử

C.Nghệ

Sinh

C.Nghệ

Toán

GD

5

Hóa

T.Anh

Hóa

Toán

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

Văn

Địa

TD

Địa

Văn

2

Văn

Hóa

Toán

Văn

3

Toán

Hóa

Sinh

C.Nghệ

Văn

TD

4

Toán

Toán

T.Anh

Tin

Sinh

Sử

5

GD

Nhạc

T.Anh

Tin

T.Anh

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

TD

Toán

T.Anh

Văn

T.Anh

2

Văn

Sinh

Toán

T.Anh

Sử

Toán

3

Văn

Văn

Văn

TD

GD

Toán

4

Hóa

Nhạc

Tin

Hóa

C.Nghệ

Địa

5

Địa

Tin

Sinh

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

Hóa

T.Anh

Địa

2

GD

TD

Tin

Địa

Sinh

TD

3

Văn

Nhạc

Tin

Hóa

Sử

Văn

4

T.Anh

Văn

Toán

C.Nghệ

Toán

Văn

5

T.Anh

Văn

Toán

Sinh

Toán

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A4 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2019

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

1

CC

Sử

Văn

Địa

Hóa

TD

2

Địa

Văn

Văn

Văn

3

Toán

TD

GD

Văn

C.Nghệ

T.Anh

4

Toán

Sinh

Toán

Tin

Nhạc

T.Anh

5

Sinh

Hóa

T.Anh

Tin

Toán

SHL

Bài viết liên quan